تبلیغات
بی معرفت - کـآشـ بدوننــ

کـآشـ بدوننــ

همیشـﮧ سکوتـ معنیـ رضـآ نیستــ

معنیـ تایید کردنـ نیستــ

بعضیـ وقتـآ معنیـ درد میدـﮧ

معنیـ بی حوصلگیـ میدـﮧ

معنیـ غمـ میدـﮧ

معنیـ فریـآد هوآر میدـﮧ

معنیـ اشکـ میدـﮧ

بخدا بویـ گریـﮧ میدـﮧ


♥ 13 آذر 94 ساعت 22:32 توسط YAGHMA : نظرات()