تبلیغات
بی معرفت - از الان.........
اَز ♯اَلان میتونـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـِْْْے ↜گـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـُِْْْم شـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـِْْْے↝ اگـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـَِْْْرَم گُـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـِْْْم نَشُـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـِْْْدے↹↜↜گُـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـِْْْم میشـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـِْْْے ⇝⇝میگیـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـِْْْرے کـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـِْْْهِ چـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـِْْْے میگـِْـِْْْـِْْْـِْْْـِْـِْْْـِْْْـَِْْْم↻ ..!؟

♥ 16 آذر 94 ساعت 00:51 توسط YAGHMA : نظرات()