تبلیغات
بی معرفت - هیچوقتــ

هیچوقتــ

כل اوכּایے ڪه گریــــه شوטּ بے صــــכاست رو نـشڪنید 
چو טּ ایــכּ آכما هیچڪس رو ـכּـــכارטּ
ڪه اشڪاشوכּــو پاڪـــ ڪنـــﮧ

♥ 16 آذر 94 ساعت 01:13 توسط YAGHMA : نظرات()