تبلیغات
بی معرفت - جهنـــــم دربست؟ببخشید جهنـــــم دربست؟ …

نگاه هایمان ” هــــرزه ”

آغوش هایمان ” هـــوس ”

قول هایمان ”بی اعتبار ”

حرفــــــ هایمان ” ناخالص ”

عشــــق هایمان ”پوشالی”

محبتـــــــ هایمان ” قلابی”

خوبی هایمان ” تظاهـــــر ”

دیدارهایمان ”تفاخـــــــر”

صورتها “پررنگــــــــ “

سیرتها “بیرنگــــــــ”

شعار بدون ”عمـل”

قضاوتـــ بدون ”عدل”

در کدام نقطه از انسانیتــــ ایستاده ایم!!!

♥ 21 آذر 94 ساعت 00:58 توسط YAGHMA : نظرات()