تبلیغات
بی معرفت - دلتنگے میکنــــــــــم...
عکس و تصویر دلتنگے میکنــــــــــم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم بهانہ بگـــــیرم... به یادتـــــ مے افـــــتم... ولـــــے حـــــق نـــــدارم اشکــــــــــ ...
دلتنگے میکنــــــــــم...
ولـــــے حـــــق نـــــدارم بهانہ بگـــــیرم...
به یادتـــــ مے افـــــتم...
ولـــــے حـــــق نـــــدارم اشکــــــــــ بریـــــزم...
تو را میخـــــواهـــــم...
ولـــــے حـــــق نـــــدارم سراغـــــت را بگـــــیرم...
خـــــواب تورا میبینـــــم...
ولـــــے حـــــق ندارم تعبـــــیر آمدنـــــت را کـــــنم...
بـــــے قرار میشـــــوم...
ولـــــے حـــــق گلایہ نـــــدارم...
دلــــــــــم مے گـــــیرد...
ولــــــے حتـــــے حــــــــــق صداکردنـــــت را نـــــدارم...
قوڸ داده ام...
قوڸ داده ام دیگـــــر هیچــــــــــے نگویـــــم...
بزرگـــــ شـــــوم...صـــــبورے کنــــــــــم...
باخـــــاطراتتــــــــــ شــــــــــاد باشـــــم...
وهیچـــــوقتــــــــــ سراغــــــــــت را نگـــــیرم...
مڹ چشمانــــــــــم رابه روے زندگے بســــــــــته ام..

♥ 22 آذر 94 ساعت 22:07 توسط YAGHMA : نظرات()