تبلیغات
بی معرفت - مطالب مرداد 1394

حکایت عجیبی دارد این اشـــــک ! ! !کافیست حروفش رابه هم بریزیتا برسی به "کــــــــاش" . . .

 

 


♥ 30 مرداد 94 ساعت 15:01 توسط ab0lf@zl : نظرات()


ع ش ق م     رابادیگری دیدم


برسرسفره ی عقدش....


میخندید....


میدانم شادبودازاین که مستقل شده بود


اماکاش به حرمت اشکهایم و بغضی که فروخوردم


کمی آرامتر میخندید....


کاش یادش می آمدکه روزی قراربود


بله ی من سقف آرزوهایش باشد


دلم نگرفته ازاین که عسل


به دهان ر ق ی ب م گذاشت


دلم ازاین گرفته :


روزی که حلوای نبودن من رابخورد


یادش می آیدکه بگوید:


چه ساده ازتو گذشتم درگذشته ی من....♥ 30 مرداد 94 ساعت 14:04 توسط YAGHMA : نظرات()

 

 

گاهی یک شوخی

یک حرف

ویرانت میکند.....

آوارمیشوندبرسرت

آرزوهائی که...

بال وپرشان داده بودی....

وتو....

بی توجه

به سنگینی آواری که

روحت رامیمیراند

نگران-زل زده ای

به لبهای عشقت....

باهرنفس –زیرلب-

هزاربارقسم میدهی خدارا

که....خدایا....

مباداحرفهایش رابه دل بگیری....

مباداشوخی او...

واقعیت تلخ فردای من شود.......


♥ 29 مرداد 94 ساعت 16:58 توسط YAGHMA : نظرات()

ای کاش.....

قبل از این که....

هربار نگاهم میکردی.....

چ ش م ه ای ت را

 غسل  میدادی....

نجس بودند چشم هایت

چراکه با غریبه  ها

نزدیکی داشته اند....


♥ 29 مرداد 94 ساعت 16:41 توسط YAGHMA : نظرات()شال وکلاه کرده ام....


نمیدانم کجا...؟؟؟؟؟


فقط میدانم اگر مقصد تو باشی.....


تمام راه را برای نفس کشیدن درهوایت


بی وقفه میدوم...
♥ 27 مرداد 94 ساعت 22:26 توسط YAGHMA : نظرات()
بی تو شبها.....    


      کام میگیرم از نی قلیانی که.......        


            بارهابوسه زده برلبهایت....     


    بی معرفت.....          


       طعم لبهایت کجا....؟!!   


ونی بی جانی که تداعی میکندبرایم


خاطرات بی تو بودن را کجا...؟!؟          ♥ 27 مرداد 94 ساعت 18:21 توسط YAGHMA : نظرات()


      

اگرباران میفهمید

       که بی او چقدر تنهایم

       نمیبارید.............

اگرباران میفهمید

       که باهربار باریدنش

به تعدادقطره هایش میبارم

نمیبارید...

       ای باران لعنتی

باران زبان نفهم

       نگذارباریدنت به قیمت باریدن قلب شکسته ام باشد

       نبااااااار....


♥ 27 مرداد 94 ساعت 18:06 توسط YAGHMA : نظرات()

مر دهاحق دارند....

عروسک نداشته اند تا معنای مسئولیت رابدانند...

نمیداننداینکه لباس عروسکت کثیف شود-

اینکه موهایش نامرتب باشد-

بزرگترین دلهره ی ما دخترهاست...

مامراقب مردهائیم....

مثل عروسکهایمان...

وآنهاوحشیانه بازی کردن وشکستن رایادگرفته اند....

حالاچه ماشین-چه تفنگ-چه دل...

مردهانمیدانند....نمیفهمند...ماهم عروسکیم....

ماهم سردمیشویم..

ماهم پادرمی آوریم ومیرویم....


♥ 26 مرداد 94 ساعت 20:54 توسط YAGHMA : نظرات()

 

 

 

راست میگفت......

مابه هم نمی آئیم......

زیبائی اودرلجبازی های مردانه اش بودو...

زشتی من دردلهره های معصوم زنانه ام....


♥ 26 مرداد 94 ساعت 19:31 توسط YAGHMA : نظرات()

دق کردم ...

پشت خنده های تلخی که ...

هیچگاه کسی به آن ، شک هم نکرد !


♥ 26 مرداد 94 ساعت 19:21 توسط ab0lf@zl : نظرات()

  
  خـوابَم نِمے بَــرَد
    بِه هَمـه چیز فِکر کَـرده اَم
    بیشتَر بِه تُــو
    وَ می دانَــم کِه خوابــے
    وَ قَبل اَز بَسته شُدَن چَشــم هآیَـتــــ
    بِه هَمه چیــز فِکــر کَرده ای
    جُـــز مَـن!!!

♥ 9 مرداد 94 ساعت 17:09 توسط ab0lf@zl : نظرات()♥ 8 مرداد 94 ساعت 17:14 توسط ab0lf@zl : نظرات()


♥ 8 مرداد 94 ساعت 17:00 توسط ab0lf@zl : نظرات()
هــِـی روزگــار
مَن بـه دَرَکــ
خــودَت خــَـســتــه نــَـشـُـدی
از دیــدَن تــَصـویــرِ تــِکـراریــه دَرد کــِـشـیـدنِ مــَـن 


♥ 8 مرداد 94 ساعت 14:21 توسط ab0lf@zl : نظرات()


سكوتم را به تو هدیه میكنم

عمریست لال شده ام از غم نبودنت

به زبان چه كسی هدیه كردی گوشهایت را؟؟؟

♥ 8 مرداد 94 ساعت 14:20 توسط ab0lf@zl : نظرات()